КомісіЇ

Циклова комісія «Фінансів і кредиту»

          Головою циклової комісії фінансів і кредиту є викладач вищої категорії Огороднік Тетяна Дмитрівна. У 2002 році закінчила Ірпінську Академію державної податкової служби України . 3 2002 року працює в Яготинському інституті МАУП.

         Головна мета роботи циклової комісії фінансових  дисциплін полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів. Викладачі циклової  комісії приділяють особливу увагу науково-дослідній роботі, використовують різні форми і методи навчання та виховання. У складі циклової комісії фінансових дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з високим рівнем професійної підготовки.

         Викладачі циклової комісії забезпечують викладання близько 40 навчальних курсів з циклів професійної, фундаментальної та природничо-наукової підготовки, є керівниками навчальної, виробничої та технологічної практики. Сьогодні студенти мають змогу вивчати дисципліни з використанням сучасних інформаційних технологій на базі нового технічного забезпечення. Особливу увагу викладачі циклової комісії приділяють комп’ютеризації обліку, фінансів на основі типових пакетів прикладних програм та створення автоматизованих робочих місць бухгалтера, фінансиста, банкіра, використанню найсучасніших методів навчання і виховання.

       Головною складовою підготовки молодших спеціалістів є практична підготовка студентів. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану. 
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Циклова комісія «Соціально-гуманітарних дисциплін»

 

     Головою випускової  циклової комісії є кандидат історичних наук, викладач вищої категорії Михайленко Сергій Миколайович. У 2001 році закінчив Переяслав- Хмельницький ДПУ ім. Г.С. Сковороди. З 2002 року працює в Яготинському інституті МАУП.

    Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшення якості гуманітарної підготовки молодших спеціалістів, здатних працювати у   нових соціально-економічних умовах.

   В своїй роботі викладачі використовують як традиційні, так і нестандартні проблемні полемічні евристичні лекції, семінари, бесіди, диспути. Все частіше в процесі навчання використовується комп’ютерна техніка та мультимедійні засоби. Серед різних форм навчання велике місце відводиться самостійній роботі студентів, як аудиторній, так і поза аудиторній.

       Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали і переконання.

     Традиції волонтерства використовуються в процесі підготовки соціальних працівників. Це дозволяє студентам практично спробувати свої сили в обраній професії, навчитися застосовувати в професійній діяльності знання, здобуті на навчальних заняттях.

   Особливою турботою волонтери оточили дітей із багатодітних сімей. Щорічно в Коледжі проводяться благодійна акція «Від серця до серця» по збору одягу та іграшок для цих дітей.

За останні роки особливих успіхів досягли студенти – соціальні працівники в ролі тренерів за системою «рівний-рівному». В багатьох школах міста Яготин та Яготинського району студенти спеціальності  проводять лекції, групові заняття з елементами тренінгу з профілактики негативних явищ і формуванню комунікативних умінь.

 

            Циклова комісія «Організація виробництва»

 

     Головою випускової циклової комісії організації виробництва є доктор філософії в галузі економіки, викладач вищої категорії Царіненко Олеся Володимирівна. У 2002 році закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Викладацький склад  циклової комісії докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання.

    Діяльність педагогічного колективу циклової комісії зосереджена на: ефективному використанні навчальної та виробничої баз, спеціальної інфраструктури; підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на основі використання сучасних навчальних технологій навчання.

Велика робота проводиться викладачами по поповненню, оновленню, удосконаленню методичного забезпечення дисциплін. З цією метою розроблені методичні вказівки, рекомендації до проведення практичних занять, курсових робіт та підсумкового контролю знань згідно плану методичної комісії.

     Для забезпечення якості навчального процесу створені спеціалізовані кабінети і лабораторії: навчальні лабораторії; мультимедійні кабінети; навчальні лабораторії інформаційних систем.